Reglement

Huishoudelijk reglement van de beurs “Gent Militaria” - versie april 20191.

Gent Militaria is een beurs voor kopen, ruilen en verkopen van militaria of militaire antiquiteiten. De beurs heeft plaats in hal 2 van Flanders Expo, Maaltekouter, BE-9051 Gent, België, elk eerste weekend van december.


2.

Uw deelname aan Gent Militaria is pas definitief na ontvangst van het reserveringsformulier en na betaling op rekeningnummer: KBC IBAN: BE 54 4034 1468 7197 BIC KREDBEBB

Na reservering ontvangt u een betalingsuitnodiging per mail. Wacht met betalen tot u onze betalingsuitnodiging ontvangt. Betaling moet gebeuren binnen 30 dagen na toezending van de betalingsuitnodiging. U ontvangt een factuur na uw betaling.

Let op: uw deelname is pas definitief na betaling. Als u reserveerde, maar niet tijdig betaalde, vervalt de reservering.


3.

Annuleren is tot 30 dagen voor de beurs mogelijk. De kosten hiervoor zijn 20 euro. Bij annulering na de 30ste dag voorafgaand aan de beurs, is geen terugbetaling meer mogelijk.


4.

Standen zullen worden gereserveerd voor herboeking tot 1 september. Daarna zullen de standen worden toegewezen volgens beschikbaarheid.


5.

De organisatie heeft het recht elke aanvraag tot reservering te weigeren en dit zonder enige opgave van reden.


6.

Prijzen zijn inclusief btw.


7.

Er zijn 2 types standen:

- Standen op tafel. De prijs is 15 euro per lopende meter.

- 3 x 3 meter standen op de grond. De prijs is 84 euro per stand. Tafels kunnen gehuurd worden aan 7 euro per tafel.Stoelen kunnen ter plaatse gehuurd worden aan 3 euro.


8.

Polsbandjes zijn verplicht voor alle standhouders en hun medewerkers en kunnen afgehaald worden in de foyer in hal 2. 1 polsbandje per 6 meter op tafel of 3 x 3 meter stand en 1 parkeerticket per standhouder zijn inbegrepen. Extra polsbandjes kosten 10 euro. De toegang is gratis voor alle kinderen -12 jaar. Geen polsbandje = geen toegang. Extra parkeertickets kosten 10 euro. De standhouders en hun medewerkers kunnen gratis gebruik maken van de toiletten.


9.

Standhouders kunnen hun stand opbouwen op zaterdag van 14 uur tot 18 uur en op zondag van 6 uur tot 9 uur. Zij kunnen hal 2 binnenrijden via poorten 23, 24 en 25.

- Zaterdag: na 17 uur worden geen voertuigen meer toegelaten tot de hal. Alle voertuigen moeten de hal verlaten hebben uiterlijk om 17.30 uur.

- Zondag: na 8 uur worden geen voertuigen meer toegelaten tot de hal. Alle voertuigen moeten de hal verlaten hebben uiterlijk om 8.30 uur.

Voertuigen moeten op de parking voor de standhouders geplaatst worden. Het is verboden te parkeren tussen de hallen.


10

Ontruiming van de standen is toegestaan vanaf 16 uur.


11.

Alle standhouders moeten de hal verlaten hebben op zaterdag om 18 uur en op zondag om 18 uur.


12.

De beurs is open voor het publiek van 9 uur tot 16 uur. De toegangsprijs is 6 euro. De toegang is gratis voor alle kinderen -12 jaar. Een parkeerticket kost 5 euro.


13.

Standhouders worden geacht de hal mee proper te houden en hun afval in de daartoe voorziene vuilnisbakken te doen.


14.

Enkel militaria of militaire antiquiteiten en (onderdelen van) militaire voertuigen komen in aanmerking voor deelname aan de beurs.


15. Wapens:

Volgende categorie van wapens is toegelaten op de beurs: vrij verkrijgbare wapens.


Oude lege oorlogsmunitie boven .50 en oorlogstuig zoals granaten en mijnen, zijn niet meer toegelaten op militariabeurzen in België. Lege hulzen boven .50 zijn wel nog toegelaten, als onmiddellijk visueel kan worden vastgesteld dat deze leeg zijn.


Seinpistolen en slachtpistolen zijn niet meer toegelaten op militariabeurzen in België.


Laders zijn niet meer toegelaten op de beurs.


Sedert de inwerkingtreding van het KB van 21/05/2013 m.b.t. de oude militaire wapens en munitie, moet een onderscheid worden gemaakt tussen de zgn. draagbare vuurwapens en het zwaar militair materieel, dat per definitie verboden is, tenzij het werd gedemilitariseerd.


“Draagbare” vuurwapens zijn vuurwapens tot en met .50.

Vrij verkrijgbare “draagbare” vuurwapens, met hun respectieve projectielen en munitie, voor zover deze niet gebruikt kunnen worden voor vergunningsplichtige wapens, mogen worden aangeboden.


Zware militaire wapens zijn vuurwapens groter dan .50.

Voormalige zware militaire wapens moeten zijn gedemilitariseerd en daarvan moet een bewijs worden voorgelegd aan de beursorganisator. De bijhorende munitie is steeds verboden, omdat ze niet formeel kan worden gedemilitariseerd en er bijgevolg altijd een mogelijk risico blijft uitgaan van aanwezige chemische residuen.


De aanwezigheid van vergunningsplichtige en verboden wapens en/of munitie op de beurs zal niet worden geduld.


De deelnemende wapenhandelaars moeten erkend zijn. Wapenhandelaars met een Belgische erkenning mogen op basis van de wet zelf uitzonderlijk vrij verkrijgbare wapens verkopen buiten hun vaste vestigingsplaats. Buitenlandse wapenhandelaars moeten vooraf een tijdelijke erkenning aanvragen aan de gouverneur bevoegd voor de plaats waar de beurs plaatsvindt. De tijdelijke erkenning wordt beperkt tot de deelname aan beurzen, eventueel meermaals per jaar. Ze is ook geldig voor de deelname aan beurzen georganiseerd in andere provincies. Er is geen vrijstelling van de retributie. Ook de buitenlandse handelaars moeten een kopie van hun erkenning bij zich hebben op de beurs.


De deelnemende particulieren, daarin begrepen de verzamelaars, moeten niet erkend zijn. Ze mogen echter slechts occasioneel wapens verkopen, d.w.z. zonder commercieel doel of anders gezegd, binnen het normaal beheer van hun patrimonium.


Zowel de buitenlandse wapenhandelaars als de buitenlandse particuliere deelnemers moeten voor alle wapens voorafgaand aan de beurs een tijdelijke invoerlicentie en een definitieve uitgangslicentie verkrijgen van de dienst vergunningen van het Vlaams gewest.


Buitenlandse kopers moeten de nodige documenten voorleggen waaruit blijkt dat ze de gekochte wapens in hun land voorhanden mogen hebben en ze mogen invoeren.


Het gebruik van het vastbladig boek is niet meer nodig.


16.

Het is verboden, elk voorwerp dat aanleiding kan geven tot rassenpolitiek of vreemdelingenhaat tentoon te stellen, te verkopen of te ruilen.


17.

Elke standhouder dient in regel te zijn met de wetgeving en in het bijzonder de fiscale wetten in België. De organisatie is niet verantwoordelijk indien bij een eventuele controle zou blijken dat standhouders administratief niet in orde zouden zijn.


18.

Buiten hal 2 van Flanders Expo is elke verkoopactiviteit verboden.


19.

De organisatie is niet verantwoordelijk voor het verloren gaan, diefstal en/ of beschadiging van (materieel in) de stands, noch voor gebeurlijke ongevallen of voor enig persoonlijk letsel, opgelopen tijdens Gent Militaria.

Elke schade die door een deelnemer of bezoeker wordt veroorzaakt, zal worden hersteld op diens kosten.


20. Minderjarigen:

Minderjarigen niet vergezeld van een volwassene, worden niet tot de beurs toegelaten. Wapens, wapenonderdelen en messen mogen niet aan minderjarigen verkocht worden.


21.

Huisdieren worden niet toegelaten.


22.

Vanaf 2006 geldt in alle hallen en kantoren van Flanders Expo een totaal rookverbod, zowel tijdens de opbouw, de beurs en de afbouw, dus ook op de eigen stand. Daarnaast is ingeval van boetes van daartoe bevoegde instanties de organisatie gerechtigd om alle kosten te verhalen op de specifieke overtreder van het rookverbod.


23.

Standhouders mogen niets bevestigen aan de muren, vloeren of plafonds van de hallen zonder de schriftelijke toestemming van de organisatie. Elke schade of kosten van verwijdering zal in rekening worden gebracht van de standhouder.


24.

Om problemen te vermijden dienen de standhouders na afloop van de beurs op hun stand te wachten tot de gehuurde tafels afgehaald zijn. Indien dit niet gebeurt, kan de organisatie in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor verdwijningen tijdens de afbraak.


25.

De standhouder verbindt zich er toe na afloop van de beurs geen gehuurd materiaal mee te nemen. Het verdwenen materiaal zal aan de standhouder aan aankoopprijs gefactureerd worden.


26.

De aanduidingen op de grond geven de plaats aan van de verschillende standen aan de hand van hun standnummers. Gelieve er op toe te zien dat u uw stand niet opbouwt op een andere plaats dan deze die u werd toegewezen of buiten de aanduidingen op de grond.


27.

Mocht ingeval van overmacht het houden van de beurs onmogelijk zijn, dan kunnen de ingeschreven standhouders in geen geval aanspraak maken op enige schadevergoeding.


28.

Alle deelnemers zijn gehouden aan dit huishoudelijk reglement. Zij zullen de aanwijzingen, voortspruitend uit situaties van overmacht, van de organisatie en het veiligheidspersoneel zonder meer opvolgen. Bij eventuele geschillen zal de deelnemer zich neerleggen bij de beslissing van de organisatie. Het niet naleven van het huishoudelijk reglement kan ogenblikkelijke schorsing en verwijdering zonder recht op enige schadevergoeding tot gevolg hebben. Bij discussie is het huishoudelijk reglement in de Nederlandse taal van toepassing.


29.

Alle deelnemers zijn verplicht zich te verzekeren voor hun burgerlijke aansprakelijkheid voor deelname aan beurzen.


30.

Springstoffen, rokende producten of in het algemeen alle materialen die de organisatie gevaarlijk acht, of die de andere deelnemers en de bezoekers kunnen hinderen, worden niet toegelaten in de locatie. Het is verboden politiek drukwerk of enig ander document, voorwerp of product uit te delen dat volgens de organisatie de reputatie en het succes van Gent Militaria in het gedrang kan brengen.

Dipro EVENTS. © 2018